Λάμπρος Κιτσαράς

H περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και πιστώσεις, μετά την αρχική απόκτησή της από «εταιρεία αποκτήσεως» του ν. 4354/2015 - Προϋποθέσεις και συνέπειες

H παρούσα Γνωμοδότηση διερευνά κατά πόσο υποχρεούται να τηρήσει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στον Ν. 4557/2018 (για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες) μια Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του Ν. 4354/2015 («ΕΔΑΔΠ»), όταν αυτή, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό Εταιρείας Απόκτησης Απαιτήσεων του ίδιου νόμου, προτίθεται να προβεί σε μεταβίβαση σε τρίτον δανειακής απαίτησης με δικαιούχο την Εταιρεία Απόκτησης. Στο πλαίσιο της απάντησης στο παραπάνω ερώτημα, ο συγγραφέας εξετάζει ενδελεχώς τις προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης και τις συνέπειες μια τέτοιας μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας, εστιάζοντας ιδίως στην έννομη θέση της ΕΔΑΔΠ και στη φύση της μεσολάβησής της.

Δείτε περισσότερα εδώ.