Σταμάτης Δασκαλόπουλος

Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (Ε.Ε.Ε.): Ο νέος θεσμός Δικαστικής Συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την εισήγηση αυτή παρουσιάζεται ο νέος θεσμός δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων σε ανακριτικά ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ), που ισχύει μόνο μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισήχθη στη χώρα μας με τον Ν. 4489/2017. Αρχικά προσεγγίζεται ο νομοθετικός ορισμός αυτής και η διάκριση μεταξύ του κράτους έκδοσης και του κράτους εκτέλεσής της. Στην συνέχεια αναπτύσσεται η λειτουργία της ΕΕΕ, προσδιορίζονται δε οι ελληνικές αρχές έκδοσής της και τα στάδια της ποινικής διαδικασίας στα οποία εκδίδεται. Τονίζεται ότι η ΕΕΕ συνιστά την νέα θεσμική μορφή δικαστικής συνδρομής επί του πεδίου συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, διατυπώνεται με προκαθορισμένο τύπο-φόρμα σύνταξης και αποτελεί μια ιδιότυπη, εξελιγμένης ενωσιακής ωριμότητας, άμεση μορφή δικαστικής συνεργασίας με δυνατότητες διαβούλευσης και συμφωνιών στα επί μέρους ζητήματα μεταξύ των αρχών των κρατών έκδοσης και εκτέλεσής της. Παράλληλα, προβάλλεται η κεντρική φιλοσοφία του νέου αυτού θεσμού, που είναι η ευελιξία, η αμεσότητα και η ταχύτητα των ερευνών για άντληση αποδεικτικών στοιχείων. Τέλος, διατυπώνεται η θέση υπέρ της εισαγωγής νομοθετικά της ΕΕΕ στην εθνική νομοθεσία όλων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάριν της αποτελεσματικότερης συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στην ποινική διαδικασία.

Δείτε περισσότερα εδώ.