Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης

Εντολή και πληρεξουσιότητα πρόληψης για την περίπτωση δικαιοπρακτικής ανικανότητας

Η μελέτη ασχολείται με τρόπο διαλεκτικό με το θέμα της νομικής δεσμευτικότητας της εντολής και της πληρεξουσιότητας πρόληψης για την περίπτωση της δικαιοπρακτικής ανικανότητας του εντολέα-αντιπροσωπευομένου. Με αφετηρία τη σκέψη ότι η δικαστική συμπαράσταση μπορεί να αποτελεί επαχθές μέτρο περιορισμού της ιδιωτικής αυτονομίας του πάσχοντος, αναπτύσσεται το ζήτημα αν ο τελευταίος μπορεί να αποφύγει τον διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη χορηγώντας σε πρόσωπο της εμπιστοσύνης του, σε χρόνο προγενέστερο της απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας, δεσμευτικές οδηγίες σχετικά με την επιμέλεια του προσώπου του, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του. Τέλος, το ενδιαφέρον του συγγραφέα επικεντρώνεται στο ειδικότερο θέμα της δεσμευτικότητας της εντολής και πληρεξουσιότητας πρόληψης ως προς την άρνηση παροχής συναίνεσης για τη διενέργεια ιατρικής πράξης.

Δείτε περισσότερα εδώ.