Φώτιος Νικολάου

Έλλειψη ικανότητας προς καταλογισμό και ευθύνη του ακαταλόγιστου ζημιώσαντος: Μία συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 915-918 ΑΚ

Η μελέτη στοχεύει στην εξέταση των κατηγοριών των ανίκανων προς καταλογισμό προσώπων και της ευθύνης τους έναντι του ζημιωθέντος, όπως τα παραπάνω αποτυπώνονται στα άρθρα 915-918 ΑΚ και έχουν προσεγγιστεί ερμηνευτικά από την θεωρία και την νομολογία. Έμφαση δίδεται, μεταξύ άλλων, στις ψυχοπνευματικές καταστάσεις που αίρουν την ικανότητα προς καταλογισμό, στη νομοθετική διάπλαση των ηλικιακών ορίων που καθορίζουν την κατάφαση ή την άρνηση της ικανότητας προς καταλογισμό, καθώς και στις προϋποθέσεις ενεργοποίησης της ευθύνης του ακαταλόγιστου δράστη προς καταβολή εύλογης, έστω, αποζημίωσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.