Νικόλαος Ζαπριάνος

Ελαττωματικά ιατρικά προϊόντα και αδικοπρακτική ευθύνη του πιστοποιούντος «κοινοποιημένου οργανισμού»

Με αφορμή την υπόθεση κατασκευής εμφυτευμάτων στήθους από χαμηλής ποιότητας σιλικόνη, το ΔΕΕ κλήθηκε να κρίνει αν το δίκαιο της Ένωσης παρέχει στους χρήστες ελαττωματικών ιατρικών προϊόντων αξίωση αποζημίωσης κατά του κοινοποιημένου οργανισμού που παρέλειψε να ασκήσει την επιβαλλόμενη εποπτεία επί του κατασκευαστή. Το ΔΕΕ συμπεριέλαβε τους ασθενείς στο προστατευτικό πεδίο της αντίστοιχης οδηγίας. Παρέπεμψε όμως για τη θεμελίωση της αστικής ευθύνης στις διατάξεις του εθνικού δικαίου. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την αδικοπρακτική ευθύνη του πιστοποιούντος κοινοποιημένου οργανισμού λόγω παράβασης των υποχρεώσεων ελέγχου και επιτήρησης σύμφωνα με το ελληνικό αστικό δίκαιο. Με αφορμή τη σχετική ανάλυση διατυπώνονται ορισμένα συμπεράσματα ως προς τη λειτουργία του προστατευτικού σκοπού του κανόνα δικαίου κατά τη διερεύνηση των προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης. Τέλος, δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των σχετικών διαφορών εξετάζονται η κατανομή της διεθνούς δικαιοδοσίας στις αγωγές αποζημίωσης κατά του κοινοποιημένου οργανισμού καθώς και ο καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου.

Δείτε περισσότερα εδώ.