Φίλιππος Δωρής

Δικαιοσυγκριτικές επισημάνσεις με αναφορά στις νέες διατάξεις των άρθρων 1153-1161 του γαλλικού ΑΚ για την αντιπροσωπεία (άμεση και έμμεση)

Πρωταρχικός στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση των εννέα γενικών διατάξεων για την αντιπροσωπεία (άμεση και έμμεση) που εμπεριέχονται στην τεθείσα σε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2016  μεταρρύθμιση του γενικού ενοχικού δικαίου του γαλλικού αστικού κώδικα. Πρόκειται για τα άρθρα 1153-1161 του νέου γαλλΑΚ, τα οποία εμφανίζουν μεγάλο συγκριτικό ενδιαφέρον για τους Έλληνες νομικούς. Τούτο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η αντίστοιχη στον ελληνικό ΑΚ ρύθμιση (άρθρα 211-235 ΑΚ), έχουσα ως βασικό πρότυπο τις διατάξεις για την άμεση αντιπροσωπεία του γερμανικού ΑΚ (§§ 164-181), είναι σε σημαντικό βαθμό διαφορετική από εκείνην του γαλλικού δικαίου. Ο εντοπισμός των διαφορών αυτών μεταξύ των υπό σύγκριση δικαίων και η νομική τους αξιολόγηση, αποτελούν, όπως επιχειρείται να καταδειχθεί με τη μελέτη, ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο, όχι μόνο για την de lege ferenda κριτική προσέγγιση του ισχύοντος για την άμεση αντιπροσωπεία ελληνικού δικαίου, αλλά και για την de lege lata ερμηνεία του.

Δείτε περισσότερα εδώ.