Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

Χρειάζεται το κληρονομικό μας δίκαιο αναμόρφωση;

Δικαιοπολιτικές προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του κληρονομικού δικαίου

Ενώ το οικογενειακό δίκαιο έχει τύχει τα τελευταία χρόνια επανειλημμένων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων, δεν συμβαίνει το ίδιο με το κληρονομικό δίκαιο, του οποίου οι ρυθμίσεις παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες. Ωστόσο οι κοινωνικές, δημογραφικές και άλλες μεταβολές που έχουν επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες στον κόσμο γενικά και στη χώρα μας ειδικότερα, έχουν καταστήσει μερικές από τις ρυθμίσεις αυτές παρωχημένες, με συνέπεια να θέτουν τους νομικούς καθημερινά ενώπιον προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με βάση τον νόμο. Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο πόρισμα ότι επιτακτική προβάλλει η ανάγκη ν’ αρχίσει ένας διάλογος στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης –όπως έχει γίνει ήδη σε πολλές άλλες χώρες– με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό του κληρονομικού μας δικαίου. Από τον διάλογο αυτό θα προκύψει αν και ποιες από τις σχετικές ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα πρέπει να αναθεωρηθούν ή μεταρρυθμισθούν, ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις μεταβληθείσες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και ν’ αποτελούν «ζωντανό» δίκαιο.

Δείτε περισσότερα εδώ.