Αντώνης Καραμπατζός

Αποκατάσταση ζημίας τρίτου και ιδίως ευθύνη ειδημόνων έναντι τρίτων (Expertenhaftung, liability of experts): Μία διελκυστίνδα μεταξύ ελευθερίας και δικαιοσύνης στην μεθόριο ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης

Ζητούμενο κατά την εξέταση της δυνατότητας αποκατάστασης της ζημίας τρίτου, άρα της θεμελίωσης ενός νόμιμου λόγου ευθύνης ευρισκόμενου στην μεθόριο μεταξύ ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, αποτελεί η ανεύρεση ενός σημείου βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ των αντίρροπων εδώ προταγμάτων, ήτοι μεταξύ αφενός μεν της ελευθερίας (που έλκει προς την πλευρά της εσωτερίκευσης της εκάστοτε ζημίας από τον ζημιούμενο και, έτσι, της διασφάλισης της μέγιστης δυνατής ελευθερίας δράσης για τον ζημιούντα), αφετέρου δε της δικαιοσύνης (που έλκει προς την αντίθετη πλευρά, ήτοι εκείνην της εξωτερίκευσης της ζημίας στον ζημιούντα).

Δείτε περισσότερα εδώ.