Ευριπίδης Ρίζος

Αντινομία αρχών δικαίου και προστασία καλόπιστων τρίτων κατά την ΑΚ 1204 επί ακύρωσης πληρεξουσιότητας προς μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου

Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 350/2015

Αφορμή του προβληματισμού υπήρξε η ΑΠ 350/2015, η οποία έκρινε ότι σε περίπτωση που ακυρωθεί ακυρώσιμη πληρεξουσιότητα προς μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου, δεν προστατεύονται τρίτοι που απέκτησαν εμπράγματο δικαίωμα μετά τη μεταβίβαση και πριν από τη σημείωση της ακύρωσης στο περιθώριο της μεταγεγραμμένης κύριας εκποιητικής δικαιοπραξίας. Ο συγγραφέας  εξετάζει το ενδεχόμενο αναλογικής εφαρμογής εν προκειμένω της ΑΚ 1204, ιδίως υπό το πρίσμα της ανάγκης άρσης της προκύπτουσας αντινομίας αρχών («ουδείς μετάγει πλέον ου έχει δίκαιον» - αρχή προστασίας των καλόπιστων συναλλασσόμενων), για να καταλήξει στη θετική απάντηση.

Δείτε περισσότερα εδώ.