Όλγα Τσόλκα

Αμοιβαία αναγνώριση ποινικών αποφάσεων και προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο «διάλογος» μεταξύ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κατά την υλοποίηση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης ποινικών αποφάσεων εντός του «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» της ΕΕ αναδεικνύεται ως μείζον ζήτημα η διασφάλιση της νομικής θέσης του καθ’ ου το εκάστοτε μέτρο εφαρμογής της εν λόγω «αρχής» και η αποτελεσματικότητα της δικαστικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του. Εξ αρχής και μέχρι σήμερα, σημεία αιχμής αποτελούν το «τεκμήριο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης» και η σχέση μεταξύ ΔΕΕ και ΕΔΔΑ, τόσο υπό την έποψη της μεταξύ τους διάδρασης κατά την νοηματοδότηση και κανονιστική εμβέλεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης όσο και υπό την έποψη του εθνικού κράτους, συνεπεία των επάλληλων δικαιοδοσιών τους. Στη συνάφεια αυτή, η ανάπτυξη μιας αμοιβαίας διαλεκτικής σχέσης μεταξύ των δύο ανωτέρω Δικαστηρίων έχει ουσιώδη πρακτική σημασία. Στον εν λόγω «δια-δικαιοδοτικό διάλογο» καλούνται άλλωστε να συμπράξουν και τα εθνικά δικαστήρια, ως θεσμικοί παράγοντες που μετέχουν στο διευρωπαϊκό σύστημα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Δείτε περισσότερα εδώ.